Andre prosjekter
I tillegg til virksomheten i forskergruppene yter Unifob helse også fulle administrative tjenester for forskningsprosjekter som utføres ved flere av universitetets institutter og seksjoner.

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet (BUS-V)
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet er opprettet for å imøtekomme barnevernets behov for kompetanseheving. Utviklingssenteret har utviklingsarbeid, forskning og formidling som sine viktigste oppgaver. Senteret har et nært samarbeid med barnevernets praksisfelt og tar i sitt arbeid utgangspunkt i problemstillinger som kan bidra til et kunnskapsbasert barnevern med solide metodiske ferdigheter.

Leder for senteret er forskningsleder, psykolog Toril Havik.

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer
Denne gruppen har sine egne nettsider

HEMIL-senteret
Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil (HEMIL-senteret) er en del av Institutt for utdanning og helse ved Det psykologiske fakultet. Eksternt finansierte forskningsprosjekter knyttet til senteret administreres av Unifob helse. I tillegg utgjør Unifob helse gjennom seminarer og konferanser en arena for utveksling av faglige impulser, kunnskap og initiativer, for HEMIL-senteret som for de øvrige sentrene og forskergruppene i avdelingen.

Nasjonalt formidlingssenter i geriatri
Nasjonalt formidlingssenter i geriatri formidler forskningsbasert kunnskap og kompetanse innen feltet geriatri og eldreomsorg.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Helsedepartementet har etablert Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Senteret er organisert i UNIFOB AS/Unifob helse ved Universitetet i Bergen og knyttet faglig til Seksjon for allmennmedisin, UiB, og til Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). Senteret skal gjennom forskning og fagutvikling og i samarbeid med andre fagmiljøer bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.

Leder for senteret er professor dr.med. Steinar Hunskår.

Nasjonalt ryggnettverk
Forskningsenheten ved Nasjonalt Ryggnettverk ble etablert ved Universitetet i Bergen i april 1999 etter initiativ fra Sosial- og helsedepartementet.

Forskningsenheten ledes av professor emeritus, forskningsleder Holger Ursin.

Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Regionsenter for barn og unges psykiske helse skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte vitenskapelig og klinisk/praksisnær tverrfaglig kunnskap og kompetanse innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse og bidra til at slik kompetanse er tilgjengelig.

Forsker, dr.philos. Magne Mæhle er senterets leder.

Seksjon for arbeidsmedisin
Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen arbeider for sunne og gode arbeidsplasser både nasjonalt og globalt. Vi bidrar med forskning av høy kvalitet i samarbeid med næringslivet, det offentlige og private organisasjoner.

Stress, søvn, arbeid og helse
Professor og stedfortredende forskningsdirektør Bente E. Moen leder denne gruppen.

Over 400.000 nordmenn er uføretrygdet m t-shirts, under attføring eller langtidssykemeldte. I følge beregninger NHO har gjort, koster én dags sykefravær samfunnet 3000 kroner. Årlig koster uføretrygd samfunnet over 20 milliarder kroner.

Vi vet hvilke plager som ligger bak disse tallene. Muskelsmerter, tretthet og magetarmplager er de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Nesten halvparten av langtidssykemeldte plages av muskelsmerter, over halvparten av de som søker uføretrygd har muskel- og skjelettsykdommer, eller psykiske problemer.

Vi vet at det er et stort problem. Vi mangler heller ikke løsninger på det. Det vi ikke vet, er hvilke løsninger som virker.