Yrkesrettet, multidisiplinær kognitiv tilnærming til langtidssykemeldte brukere med sammensatte problemer
Ottar Berg, Trygdeetaten, RTV/Aetat, Attføringsenteret i Rauland (AIR); Olav Thune, RTV; Irene Øyeflaten, AIR; Forskningsenheten Nasjonalt Ryggnettverk, Universitetet i Bergen (Eriksen, Lie, Ursin).

Stort samarbeidsprosjekt på effekt av ulike rehabiliteringstilbud, prediktorer og sammenligning av tiltak. Pasienter som sendes til AIR har sammensatte problemer, ryggproblemer er viktig for mange av dem. AIR) er et nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering. Grunnlaget for kompetansehevning i senteret og i nettet av rehabiliteringssentre er samarbeid med Forskningsenheten ved Universitetet i Bergen.

Det gjennomføres en 3 års oppfølging av 620 personer som fikk en 4 ukers yrkesrettet multidisiplinær tilnærming til langtidssykemelding for muskel-/skjelett og sammensatte problemer ved AIR i 2001. Data kobles opp mot deskriptive opplysninger fra journaldata ved institusjonen. Journalen gir opplysninger om alder, kjønn, sivilstand, yrke, diagnose, sykmeldingslengde før inntak graderte ytelser, bruk av aktiv sykmelding, innsøker til Air og hvem som har tatt initiativ til søknaden.

Data fra RTV ble innhentet høsten 2005, om sykmeldinger, rehabilitert, uførhet og arbeidsledighet, yrkesrettet attføring. Data gir også informasjon om diagnose og opparbeiding av pensjonspoeng. Ved å koble data ved UiB vil vi kartlegge prognostiske faktorer og mulig effekt av intervensjon. Analyser og første artikkel skal foreligge i 2006.